KEWIBAWAAN, KEKUASAN DAN KEMUDAHAN

 

Dalam hidup banyak sekali kita berhadapan dengan permasalahan baik yg rimut maupun yang sederhana. Semua itu memerlukan suatu kesabaran dalam menghadapinya. Selain berusaha secara Lahiri kita juga disaran untuk berusaha secara bathin dalam hidup ini. Ada suatu usaha bathin dalam menghadapi hidup ini. Amalan ini berfungsi antara lain :

1. Kewibawaan, Disegani setiap mahluk Nyata dan Ghaib 
2. Kekuasaan, yg besar dialam nyata dan alam ghaib, bahkan menundukan golongan jin. 
3. Kemudahan, diberi kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi berbagai hal dan permasalahan.
4. Menumbangkan kekuasaan penguasa yg dzolim.
5. Mendatangkan hajat2 besar.
6. Benteng dari segala macam gangguan dan serangan musuh baik nyata maupun ghaib. 
7. Kemuliaan di dunia dan akhirat.

Tatacaranya :

1. Pada malam hari laksanakan shalat tahajud 2 rakaat. Pada rakaat pertama baca surat Dhuha dan rakaat kedua baca surat Alam Nasroh.

2. Selesai shalat tahajud baca tawasul untuk : Nabi muhamad, sahabat empat, malaikat empat, saudara halus kita yg jumlahnya jg empat, syekh abdul qadir al - jaelani, wali songo, kedua ibu bapak kita, man azani.

3. Baca kalimat ini 3 kali :

Wa ilahukum illahu wahidun, laa ilaha ilallah huwarrohmanurrohiim, alif lam mim, allahu laa ilaha ila huwal hayul qoyum. Allahumma inni as aluka bi anni ashadu annaka anta allahu, laa ilaha illa antal ahadushomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad. 

4. Baca kalimat Basmalah 666 kali.

5. Baca kalimat di bawah ini 666 kali :
Alladziina qoola lahumunnaasu innannaasa qod jama'uu lakum fakh-syau hum fazaa-da hum iimaanaa wa qooluu hasbunallahu wa ni'mal wakiil.

6. Baca shalawat nabi 666 kali.

7. Baca asma di bawah ini 700 kali :

Yaa 'aziizu, yaa kaafiyyu, yaa qowiyyu, yaa lathiifu.

Setiap mencapai hitungan 100, diselingi dengan bacaan ini satu kali. 

Yaa 'aziizu a'azzanii, yaa kaafiyyu ikfinii, yaa qowiyyu qowwinii, yaa lathiifu ulthuf bii fii umuuri kullihaa, walthuf bii fiimaa nazal, ..........................( Sebutkan apa yg menjadi hajat anda ).

Mohon maaf atas segala kesalahan, dan semoga bermanfaat. Amiin.

Wasallam.